ความยึดมั่นถือมั่น

1958447484484150

ความยึดมั่นถือมั่น

“อย่า เข้าใจผิดว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ทำอะไร ไม่ทำประโยชน์อะไร เพราะมันไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่น แต่มันทำด้วยสติปัญญา”

คอลัมน์ คำพระ

พุทธทาส