ความรู้เลยนะ ประวัติจังหวัดอุทัยธานี

เด็กอุทัยธานีสมัยนี้รู้กันหรือป่าวจ๊ะว่าจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ6730 ตรกม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า และภูเขาสูง สภาพป่าไม้ของจังหวัดอุทัยธานีอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางธรรมชาติจนทำให้เขตรักษาพันธ์ห้วยขาแข้งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่ควรค่าแก่การดูแลรักษาและนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ดินแดนบางส่วนพบหลักฐานว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมฯษย์ก่อนประวัติศาสตร์และเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองในสมัยทวารวดี ตามตำนานกล่าวว่าในสมัยสุโขทัยท้าวมหาพรหมได้เข้ามาสร้างเมืองที่บ้านอุทัยเก่า (อ.หนองฉาง) แล้วพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญจึงเรียกว่าเมืองอู่ไทย ตามกลุ่มหรือที่อยู่ของคนไทย ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกระแสน้ำเปลี่ยนทางเมืองจึงถูกทิ้งร้าง ในสมัยอยุธยาชาวกะเหรี่ยงชื่อ พะตะเบิด เข้ามาปรับปรุงเมืองอู่ไทยโดยขุดทะเลสาบ ขังน้ำไว้ใกล้เมือง และเป็นผู้ปกครองเมืองอู่ไทยเก่าคนแรก ชื่อเมืองจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองอุไทย ตามสำเนียงชาวกะเหรี่ยงต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีการอพยพผู้คนมาตั้งบ้านเรือนต่อมาได้กลายมาเป็นเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน ทีนี้รู้กันแล้วใครถามเรื่องประวัติของจังหวัดอุทัยธานีจะได้ตอบเค้าได้

152517